PRIJAVA // REGISTRACIJA

18. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

09.08.2021

Predmet razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam - nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme.

Upravičeni stroški:

 • stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, nakup in namestitev oziroma vgradnja pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo;
 • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;
 • nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli;
 • stroški pridobivanja energije iz OVE in bioplina na kmetijskih gospodarstvih
  prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca;
 • splošni stroški.

Stopna sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov in se poveča za 20 %

 • če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD;
 • za kolektivne naložbe;
 • če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje;
 • za naložbe mladih kmetov.
  Stopnje javne podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 % upravičenih stroškov naložbe.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. avgusta 2021 do vključno 20. oktobra 2021, do 13.59 ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes