PRIJAVA // REGISTRACIJA

19. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

09.08.2021

Predmet razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam - ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

Upravičeni stroški:

 • stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, nakup in namestitev oziroma vgradnja pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo;
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;
 • stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo nasadov jagod;
 • stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč;
 • stroški postavitve novih vinogradov;
 • nakup in postavitev mreže proti toči;
 • stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
 • stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;
 • stroški pridobivanja energije iz OVE in bioplina na kmetijskih gospodarstvih;
 • stroški ureditve priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture;
 • stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, med katera spadajo pripravljalna, zemeljska, gradbena in obrtniška dela;
 • stroški ureditve zasebnih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev,;
 • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;
 • prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca;
 • splošni stroški.

Stopna sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov in se poveča za 20 %

 • če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD;
 • za kolektivne naložbe;
 • če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje;
 • za naložbe mladih kmetov.
  Stopnje javne podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 % upravičenih stroškov naložbe.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij

Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. avgusta 2021 do vključno 20. oktobra 2021, do 13.59 ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes