PRIJAVA // REGISTRACIJA

2. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

13.09.2021

Predmet razpisa je podpora v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Podpora iz tega podukrepa je med drugim namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer:

 • dejavnosti v turizmu,
 • trgovina,
 • storitvene dejavnosti,
 • dodajanje vrednosti lesu,
 • lokalna samooskrba,
 • ravnanje z organskimi odpadki,
 • proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in
 • številne druge dejavnosti, ki so podrobno navedene v Prilogi 12 Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21; v nadaljevanju: Uredba).

Upravičenci so lahko:

 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • gospodarske družbe,
 • zavodi ali
 • zadruge.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Med drugimi pogoji za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne moči – PDM v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb) ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM. Novost glede na 1. javni razpis je, da se v 2. javnem razpisu omogoča naložbe v nekmetijske dejavnosti tudi manjšim kmetijam, ki praga primernega dohodka do sedaj niso dosegale. Tako v primeru, ko je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti in ima primerni prihodek v višini najmanj 0,5 in manj kot eno bruto minimalno plačo na zaposlenega v RS na 1 PDM v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis, je upravičen do naložbe do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti.

Kot upravičeni stroški se bodo upoštevali stroški, povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa, namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT in so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti iz priloge Uredbe, ki je predmet podpore, in jih je upravičenec opredelil v vlogi na javni razpis. Pod določenimi pogoji je upravičen tudi strošek prispevka v naravi v obliki lastnega lesa, upravičeni pa so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot jih določa uredba.

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se upošteva pravilo »de minimis«. Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev je:
– 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti (sklop A) ter
– 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij

Rok za oddajo: Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes