PRIJAVA // REGISTRACIJA

20. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na gorskih območjih

10.11.2021

Predmet razpisa so individualne in kolektivne naložbe za:

a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, in sicer:

  • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje);
  • ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija);
  • ureditev skladišč oziroma hladilnic za kmetijske pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme;
  • ureditev objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije in nakup pripadajoče opreme;

b) nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih;
c) ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi;
č) izvedba agromelioracij;
d) ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
e) ureditev trajnih nasadov;
f) ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture;
g) ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika na gorskih območjih (ZNS) ter nakup namakalne opreme.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter imajo svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 70 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje ter kolektivne naložbe, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 evrov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi in 2.000 evrov na vlogo pri drugih vrstah naložb. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do vključno 30. 12. 2021, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes