PRIJAVA // REGISTRACIJA

21. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane

10.11.2021

Predmet razpisa so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev:

a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, in sicer:

 • ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje),
 • ureditev hlevskega izpusta in proste reje,
 • ureditev skladišča za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
 • ureditev skladišča oziroma hladilnice za kmetijske pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • ureditev objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije in nakup pripadajoče opreme;

b) nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave;
c) ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke pridelave;
č) ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS) ter nakup namakalne opreme.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter izvajajo ekološko pridelavo hrane, kar pomeni, da imajo v ekološko pridelavo vključenih najmanj 51 odstotkov kmetijskih površin v uporabi oziroma imajo v ekološko rejo vključenih najmanj 51 odstotkov ekvivalenta glav velike živine (GVŽ) rejnih živali na svojem kmetijskem gospodarstvu.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na OMD območjih,
 • za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepoma KOPO in Ekološko kmetovanje,
 • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
 • 10 odstotnih točk za naložbe vlagateljev, katerih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih PRP 2014-2020,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
 • in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

V okviru javnega razpisa za naložbe gorskih kmetij ministrstvo spodbuja tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije, namenjene kmetovanju na gorskih območjih, če ni starejša od petih let od prvega nakupa in ima upravičenec zanjo prometno dovoljenje.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do vključno 30. 12. 2021, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes