PRIJAVA // REGISTRACIJA

30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

07.05.2024

Predmet razpisa so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:

 • izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:
  • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;
 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj deset odstotkov oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov glede na stanje pred naložbo.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 20 %: če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,
 • 20 %: če je naložba povezana z ukrepom Ekološko kmetijstvo oziroma ukrepom KOPOP in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje,
 • 20 %: za naložbe mladih kmetov,
  Višina podpore maksimalno znaša 90 % upravičenih stroškov naložbe.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes