PRIJAVA // REGISTRACIJA

6. Javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

23.06.2023

Razpis je namenjen financiranju pilotnih projektov, ki se nanašajo na iskanje rešitev dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesa ali tehnologije na področju kmetijstva.

Pogoji:

 • vzpostavljeno partnerstvo na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju, ki ga sestavljata najmanj dva člana:
  • kmetijsko gospodarstvo in pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva ali
  • pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali
  • fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalcev;
 • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške;
 • pilotni projekti trajajo 12 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev;
 • stopnja javne podpore znaša do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, razen za stroške nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, kjer javna podpora znaša 75 % upravičenih stroškov;
 • višina podpore znaša od 5.000 do največ 75.000 eurov.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. julija 2023 do vključno 20. septembra 2023, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes