PRIJAVA // REGISTRACIJA

8. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

18.02.2022

Predmet podpore so kolektivne naložbe za ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov: ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Podpirajo se naložbe v:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Pri kolektivni naložbi je upravičenec do podpore:

 • skupina ali organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev ali
 • zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v register kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni so tudi stroški nakupa tovornih vozil z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov za največ tri tovorna vozila.

Upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja – 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM (prej je bilo 1,0 letne bruto minimalne plače), kar znaša 18.436,32 evrov.

Pri ugotavljanju obsega dela se lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov. Če gre za naložbo, ki jo izvajajo zadruge, se pri ugotavljanju obsega dela lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali to naložbo.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 5 % pri naložbah v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
 • 5 % pri naložbah v povečanje okoljske učinkovitosti,
 • 5 % pri naložbah v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit žival,
 • 10 % pri naložba upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih,
 • 20 % pri naložbah mladih kmetov,
  Maksimalno je lahko podprtih 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 30. marca 2022 do vključno 7. septembra 2022, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes