PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za finančni produkt - AGRO FI mikro

01.12.2023

Predmet razpisa je mikroposojilo, ki je namenjeno majhnim kmetijam in mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev, pri čemer se mikroposojilo lahko odobri tudi le za nakup obratnih sredstev.

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:

 • majhno kmetijo,
 • mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
  • fizična oseba – kmetija,
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Višina posojila
Min: 5.000 €
Max: 25.000 €

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera znaša 0 % letno. Če se zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis mikroposojila upravičencu ne more posredovati po obrestni meri 0 % letno, se višina (fiksne) obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, da se ne preseže dovoljenega praga pomoči de minimis.
 • Skupna doba vračanja posojila je najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 12 mesecev.
 • Glavnica mikroposojila se vrača mesečno.
 • SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja mikroposojila ter predčasnega vračila mikroposojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2023, so:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine
  • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej),
  • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi ter
  • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi,
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
  • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.
   Mikroposojilo lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z davkom na dodano vrednost.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Več informacij.

Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes