PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

07.05.2024

Predmet razpisa so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena v poplavah v avgustu 2023, in sicer:

  • obnova gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost: ureditev in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in nakup pripadajoče opreme ter ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture,
  • nakup kmetijske mehanizacije,
  • agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča ter zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev,
  • nakup rejnih živali,
  • obnova trajnih nasadov,
  • postavitev oziroma obnova pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi ter nakup pripadajoče opreme,
  • nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti, ter nakup pripadajoče opreme.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), imajo obseg škode v višini najmanj 30 odstotkov potenciala kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu glede na posamezen predmet naložbe, in so prijavili škodo po naravni nesreči poplave v avgustu 2023 ter je le-ta zavedena v Končni oceni škode na stvareh zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, ki jo je izdelala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah (t.i. aplikacija AJDA).

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes