PRIJAVA // REGISTRACIJA

RAZPIS: ZA NALOŽBE V UREDITEV PROTIPOŽARNE INFRASTRUKTURE 1,8 MILIJONA EVROV

16.02.2024

Javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture. Skupno je na voljo 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz podukrepa 8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih kmetijskih površinah zunaj naselij, agrarne skupnosti, lokalne skupnosti in upravljavci gozdov v lasti RS.

Upravičeni stroški vključujejo gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje protipožarne infrastrukture, kot so gozdne ceste, protipožarne poti, protipožarne steze, protipožarni zidovi, prostori za izvenletališko pristajanje helikopterjev ter vodni viri za oskrbo gasilskih enot.

Višina podpore za izvedbo naložbe znaša 100 % upravičenih stroškov naložbe, pri čemer najnižji znesek javne podpore na vlogo znaša 500 evrov.

Sredstva se bodo dodelila le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki bodo presegla vstopno mejo 44 % najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Vlagatelji vloge izpolnijo prijavni obrazec elektronsko preko informacijskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo objavljena na spletnem mestu, kjer je objavljen javni razpis, pred potekom 21 dni po objavi razpisa. Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani, kjer je objavljen javni razpis.

Podrobnejše informacije.

Vir.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes