PRIJAVA // REGISTRACIJA

Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

07.05.2024

Predmet razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanja konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, ali ob oddaji vloge najavni podajo izjavo, da se bodo v tovrstna zavarovanja vključili v obdobju treh mesecev od datuma odločbe o pravici do podpore.

Na 2. sklop lahko vložijo vlogo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ali upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso vložili vloge na 1. sklop.

Skupni znesek podpore se določa na podlagi izpolnjevanja upravičenosti do posameznih delnih pavšalov in sicer na 1. sklopu od 40.000 do 57.600 eurov in na 2. sklopu od 18.600 do 31.920 eurov.

Pogoji za dodelitev sredstev:

 • upravičenec je kmet, samostojni podjetnik posameznik in družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je na dan vložitve vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let,
 • ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in
 • je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva.

Na podlagi druge spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike RS za obdobje 2023-2027 so nekateri pogoji za dostop do podpore spremenjeni in sicer:

 • mladi kmet je lahko nosilec kmetijskega gospodarstva s katerim vstopa v intervencijo največ pet let pred oddajo vloge na javni razpis,
 • uvaja se možnost trimesečnega odloga vključitve v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
 • uvaja se znižanje vstopnega praga za vlagatelje z gorskih kmetij z 10.000 eurov na 8.000 eurov standardanega prihodka,
 • poenotenje dolžine izvajanja poslovnega načrta za oba sklopa mladih kmetov na tri leta,
 • povečanje deleža prvega obroka na 90 % pavšalne podpore,
 • sprememba pogojev za pavšalni dodatek 5.000 eurov – ta dodatek prejmejo mladi kmetje, ki imajo pridobljeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo (V. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij),
 • dodatni pavšalni dodatek v višini 3.000 eurov se dodeli tudi v primeru, ko mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po metodologiji FADN – sistem knjigovodstva na kmetiji (angleško: FADN – Farm Accountancy Data Network) (in ne samo računovodstvo v skladu s SRS),
 • 20 % dodatek na vsoto pavšalov se dodeli, če ima mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis v uporabi 50 % kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ob oddaji zahtevka za izplačilo drugega obroka, pa morajo imeti v uporabi 80 % zemljišč, ki izpolnjujejo te pogoje.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij.

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. 3. 2024, od vključno 8. ure, do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes