PRIJAVA // REGISTRACIJA

ARHIV RAZPISOV

na borjaču

Oglejte si arhiv preteklih razpisov.
1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027
Poglej vsebino
1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Poglej vsebino
1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
Poglej vsebino
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023
Poglej vsebino
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023
Poglej vsebino
6. Javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Poglej vsebino
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023
Poglej vsebino
27. Javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023; OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije
Poglej vsebino
3. javni razpis v programskem letu 2022 za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022
Poglej vsebino
2. javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022
Poglej vsebino
2. Javni razpis za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
Poglej vsebino
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2023
Poglej vsebino
Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE
Poglej vsebino
5. javni razpis za Podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Poglej vsebino
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2023
Poglej vsebino
5. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Gre za financiranje naložb v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom.
Poglej vsebino
5. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Predmet razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Poglej vsebino
PRIJAVA ŠKODE NA TEKOČI KMETIJSKI PRIDELAVI PO SUŠI V LETU 2022
Občine zbirajo prijave škode na tekoči kmetijski pridelavi po suši v letu 2022
Poglej vsebino
Javni razpis za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč: A - AGRO ZEMLJA
Predmet podpore so sredstva za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Poglej vsebino
Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe - A - AGRO INVEST
Predmet podpore je dodeljevanje posojil v kmetijstvu.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep - Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022
Predmet podpore je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep II - Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Poglej vsebino
Javni razpis za Ukrep I - Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2022
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
Poglej vsebino
6. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.
Poglej vsebino
Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij - C/D - PF
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi.
Poglej vsebino
Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov - B-PF
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep - Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep - Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme.
Poglej vsebino
3. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.
Poglej vsebino
9. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 - naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu.
Poglej vsebino
26. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
Predmet podpore so naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih.
Poglej vsebino
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija v letu 2022
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namene, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija.
Poglej vsebino
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2022
Predmet sofinanciranja so programi s področja kmetijstva.
Poglej vsebino
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2022
Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo ter naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.
Poglej vsebino
Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2022
Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
Poglej vsebino
8. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
Predmet podpore so kolektivne naložbe za ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov.
Poglej vsebino
25. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za žival
Predmet podpore so naložbe v ureditev zbirnih centrov za živali in ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke.
Poglej vsebino
8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022
Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.
Poglej vsebino
Javni razpis za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 - A1
Predmet podpore je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka.
Poglej vsebino
23. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
Predmet razpisa je podpora za naložbe v ureditev hlevov s pripadajočo opremo, ureditev skladiščenja živinskih gnojil ter nakupu kmetijske mehanizacije, ki omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.
Poglej vsebino
24. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
Predmet podpore so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene ureditvi hlevov s pripadajočo opremo, ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter ureditvi pašnikov in obor, ki omogočajo prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali – ki izpolnjujejo zahteve glede nevezane reje in reje izven kletk kot veljajo za ekološko rejo živali.
Poglej vsebino
7. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021
Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Poglej vsebino
22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi
Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka.
Poglej vsebino
3. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.
Poglej vsebino
4. javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov.
Poglej vsebino
6. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021
Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti.
Poglej vsebino
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021
Predmet razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest, gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in nakup pripadajoče opreme.
Poglej vsebino
20. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na gorskih območjih
Predmet razpisa so individualne in kolektivne naložbe.
Poglej vsebino
21. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane
Predmet razpisa so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev.
Poglej vsebino
Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
Predmet razpisa je vzpostavitev 5 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu.
Poglej vsebino
4. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP
Predmet razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Poglej vsebino
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
Predmet razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo.
Poglej vsebino
2. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Predmet razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.
Poglej vsebino
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
Predmet razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.
Poglej vsebino
3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Predmet razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij.
Poglej vsebino
4. javni razpis za podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Predmet razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Poglej vsebino
5. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Predmet razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Poglej vsebino
4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Predmet razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.
Poglej vsebino
4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Predmet razpisa je podpora v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.
Poglej vsebino
2. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Predmet razpisa je podpora v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju.
Poglej vsebino
Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v kmetijstvu in gozdarstvu
Poglej vsebino
Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1
Predmet razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu
Poglej vsebino
4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Predmet razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Poglej vsebino
OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2021
Oglejte si posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021.
Poglej vsebino
19. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
V okviru razpisa lahko pridobite sredstva za ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.
Poglej vsebino
18. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Razpis je namenjen nakupu in postavitvi rastlinjakov in pripadajoče opreme.
Poglej vsebino
RAZPIS ZA IZBOR INOVATIVNEGA MLADEGA KMETA
Vabljeni, da sodelujete na letošnjem izboru Inovativni mladi kmet/kmetica.
Poglej vsebino
2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021
Razpis omogoča sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja.
Poglej vsebino
2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021
Javni razpis omogoča sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020-2022
Razpis omogoča sofinanciranje nakupa osnovne opreme, ki je potrebna za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021
Javni razpis omogoča sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021
Razpis omogoča sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021
Skozi javni razpis se subvencionira vzreja čebeljih matic v programskem letu 2021.
Poglej vsebino
Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2
Namen je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza ukrepu: premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Poglej vsebino
4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Poglej vsebino
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021
Predmet razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Poglej vsebino
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva in podeželja v Občini Brda v letu 2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju kmetijstva in podeželja, spodbujanje sofinanciranja programov in aktivnosti društev, organizacij in interesnih oziroma stanovskih združenj občanov in s tem krepiti njihovo medsebojno sodelovanje, prispevati h krepitvi njihove kmetijske dejavnosti ter k ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja.
Poglej vsebino
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kobarid v letu 2021
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kobarid v letu 2021.
Poglej vsebino
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči v letu 2021 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu in po shemi »de minimis« pomoči.
Poglej vsebino
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2021 v Občini Šempeter - Vrtojba.
Poglej vsebino
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2021
Predmet sofinanciranja več vsebin programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko.
Poglej vsebino
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vipava za leto 2021
Gre za subvencioniranje obrestne mere pri kreditih za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.
Poglej vsebino
3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021, do 23.59. ure.
Poglej vsebino
Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 2. 2021 do vključno 15. 6. 2021, do 23.59 ure
Poglej vsebino
3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.
Poglej vsebino
Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2021
Rok za oddajo vlog je do petka 2. 4. 2021.
Poglej vsebino
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo okvirni terminski načrt objave razpisov
Objavljen je že razpis namenjen mladim kmetom do 40. leta, ki prevzemajo kmetije starejše generacije. Ministrstvo je namenilo skupno 10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za zagon dejavnosti mladih kmetov. Rok za prijave od 11. 2. do 15. 6. 2021.
Poglej vsebino
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
Predmet razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep - Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021, katerega glavni namen je posodobljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.
Poglej vsebino
Javni razpis za ukrep - Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Poglej vsebino
7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021
Predmet razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.
Poglej vsebino

TRŽNICA NA BORJAČU © Vse pravice pridržane, 2021 | KOLOFON | Izdelava spletnega portala: Agencija Kodnes